Reklama në Seri

Reklamat në seri janë tabela të cilat shërbejnë për të identifikuar pikat e ndryshme të biznesit që ofrojnë një produkt apo shërbim të caktuar. Mund të përdoret nga kompanitë distributore, kafe, birrë, pije të ndryshme etj..